ASW tim čeka na vas. Više detalja

Usluge Poreskog savetovanja

Porezi su oduvek u centru interesovanja kako sa stanovišta državnih institucija, tako i samih poreskih obveznika.

Sa jedne strane, interes državnih organa je da ubiranjem što većeg iznosa poreza obezbedi sredstva za funkcionisanje države, dok je sa druge strane interes poreskih obveznika da imaju tačno obračunate i plaćene poreze uz istovremenu optimizaciju i minimizaciju poreskih obaveza uz poštovanje postojećim pozitivnih poreskih propisa i zakona.

Naš posao je da pravim savetima obezbedimo upravo pomenutu optimizaciju poreza za klijente.

Neke od usluga poreskog savetovanja koje pružamo su:

 • Savetovanje u vezi poreza na dobit,
 • Izrada i provera Poreskog bilansa i svih pratećih obrazaca,
 • Savetovanje u vezi izbegavanja dvostrukog oporezivanja,
 • Savetovanje u vezi poreza po odbitku za rezidentna i nerezidenta pravna i fizička lica,
 • Savetovanje u vezi poreza na dodatu vrednost,
 • Provera i sastavljanje poreske prijave poreza na dodatu vrednost,
 • Savetovanje u vezi primene Zakona o porezu na imovinu,
 • Savetovanje u vezi primene Zakona o porezu na dohodak građana,
 • Savetovanje u vezi primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Pravni okvir naših usluga poreskog savetovanja - Naša usluga zasnovana je na važećim poreskim propisima Republike Srbije i bazirana je na sledećim zakonima i zakonskim okvirima:

 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost,
 • Zakon o porezu na dohodak građana,
 • Zakon o porezu na imovinu,
 • Carinski zakon,
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i
 • Drugi relevantni pozitivni poreski propisi i podzakonska akta.

Revizori, savetnici, stratezi, oni koji rešavaju probleme, fokusirani na izvrsnu uslugu i osnaživanje klijenata da kontinuirano razvijaju svoj posao.