ASW tim čeka na vas. Više detalja

Transferne cene

Transferne cene su u fokusu interesovanja poreskih vlasti kao neminovna posledica globalnog ekonomskog razvoja i nastajanja velikih multinacionalnih kompanija koje posluju u velikom broju država preko svojih zavisnih i povezanih društava.

Zašto je ovo zaokupilo pažnju poreskih vlasti? Sa jedne strane težnja poreskih vlasti je da prikupi što veći iznos poreskih prihoda i na taj način omogući funkcionisanje državnog aparata, a sa druge strane multinacionalne kompanije putem kontrolisanih transakcija sa povezanim društvima imaju i koriste mogućnost da transferišu dobit iz poreskih sistema sa višom u poreske sisteme sa nižom stopom poreza na dobit i kao rezultat toga plaćaju niži porez na dobit. Ova činjenica nameće sve složenije zahteve, kako ispred poreskih uprava koje moraju stvoriti mehanizam provere usaglašenosti kontrolisanih transakcija sa principom “van dohvata ruke” i tržišnim principima, tako i ispred samih poreskih obveznika koji imaju obavezu izrade Izveštaja o transfernim cenama u kojima moraju elaborirati usaglašenost kontrolisanih transakcija sa principom “van dohvata ruke” kroz najpouzdaniju procenu u skladu sa dostupnim podacima.

Tematika transfernih cena je jednako bitna sa stanovišta poreske uprave, kako za međunarodno poslovanje tako i za transakcije koje se obavljaju između povezanih lica u zemlji

Da bismo svojim klijentima olakšali ispunjavanje navedenih obaveza i zahteva u vezi problematike o transfernim cenama, naša kompanija obavlja sledeće profesionalne usluge:

  • Izrada Izveštaja o transfernim cenama,
  • Savetovanje u izradi Izveštaja o transfernim cenama,
  • Izrada analize uporedivosti transakcija, funkcionalne analize kod kontrolisanih transakcija i ostalih analiza,
  • Analiza i kontinuirano savetovanje u vezi politike cena sa povezanim licima,
  • Savetovanje I pomoć u sastavljanju međukompanijskih ugovora,
  • Podrška u postupku poreske kontrole.

Pravni okvir naših usluga - Zakonska i profesionalna regulativa koja predstavlja okvir našeg angažovanja i rada kod pružanja usluge u vezi sa transfernim cenama je:

  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije
  • Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima i
  • Smernice OECD (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave, a koje su prevedene i objavljene od strane Srpskog fiskalnog društva Jula 2010. godine.

Revizori, savetnici, stratezi, oni koji rešavaju probleme, fokusirani na izvrsnu uslugu i osnaživanje klijenata da kontinuirano razvijaju svoj posao.